ÜlkeKültür.com

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

0 5

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2019 Evvelki Devir 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT GİBİSİ VARLIKLAR
2.12, 14 683.012.955 633.233.563
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 421.860.205 390.908.441
Verilen Çekler Ve Ödeme Buyrukları (-)
2.12, 14 -125.315 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Öbür Nakit ve Nakit Gibisi Varlıklar
2.12, 14 261.278.065 242.325.122
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN FİNANSAL YATIRIMLAR
4,11 1.054.332.410 843.339.644
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 53.596.134 58.068.689
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Emelli Finansal Varlıklar
4, 11.4 134.749.330 89.878.939
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine İlişkin Finansal Yatırımlar
4, 11.4 865.986.946 695.392.016
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Bedel Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 60.207.315 48.090.782
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 37.876.601 33.872.232
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 22.330.714 14.218.550
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAĞLANTILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45, 269.955 1.585.758
Ortaklardan Alacaklar
12.2, 259.511 20.221
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı İştiraklerden Alacaklar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Çalışandan Alacaklar
10.444 9.533
Öteki Alakalı Taraflardan Alacaklar
45 0 1.556.004
Alakalı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Alakalı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Alakalı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
ÖTEKİ ALACAKLAR
601.291 721.711
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
64.099 64.099
Başka Çeşitli Alacaklar
291.689 412.109
Öteki Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Öteki Alacaklar
245.503 245.503
Kuşkulu Başka Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA İLİŞKİN MASRAFLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
67.537.149 45.212.452
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 42.116.780 37.123.339
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
15.360.735 4.434.797
Gelecek Aylara İlişkin Öbür Giderler
10.059.634 3.654.316
BAŞKA CARİ VARLIKLAR
45, 47.1 1.442.580 843.279
Gelecek Aylar Gereksinimi Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
35 4.379 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
45, 47.1 933.052 307.928
İşçiye Verilen Avanslar
505.149 535.351
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Başka Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Öbür Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.867.403.655 1.573.027.189
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

TEMEL FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 19.718.877.560 17.605.298.437
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 174.386.794 163.943.945
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 19.544.490.766 17.441.354.492
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAĞLI TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı İştiraklerden Alacaklar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Çalışandan Alacaklar
0 0
Öbür Alakalı Taraflardan Alacaklar
0 0
Bağlı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Bağlantılı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Bağlı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
ÖBÜR ALACAKLAR
12.1 17.376 24.231
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 17.376 24.231
Başka Çeşitli Alacaklar
0 0
Başka Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Öteki Alacaklar
0 0
Kuşkulu Başka Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 868.012 868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Paydaşlıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara İlişkin Finansal Yatırımlar
0 0
Başka Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Paha Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 64.548.768 29.677.879
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller Paha Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Gayeli Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 12.409.141 12.217.595
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 20.694.358 19.598.506
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 0
Öteki Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 29.490.382 28.709.148
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 39.295.886 0
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -39.062.734 -30.847.370
Maddi Varlıklara Ait Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 57.048.711 49.560.983
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Periyoda İlişkin Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Öteki Maddi Olmayan Varlıklar
8 87.537.419 73.999.388
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -49.514.179 -43.277.201
Maddi Olmayan Varlıklara Ait Avanslar
8 19.025.471 18.838.796
GELECEK YILLARA İLİŞKİN MASRAFLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
832.073 1.241.538
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara İlişkin Öteki Giderler
832.073 1.241.538
BAŞKA CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 26.143.772 26.384.809
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar Gereksinimi Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 26.143.772 26.384.809
Öbür Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Öbür Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Öbür Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
19.868.336.272 17.713.055.889
TOPLAM VARLIKLAR
21.735.739.927 19.286.083.078
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 3.969.083 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 7.445.998 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -3.476.915 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Başka Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Başka Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Öteki Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4, 19 286.578.769 281.513.628
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4, 19 24.385.028 21.131.197
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 262.035.408 260.236.678
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.333 145.753
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
BAĞLI TARAFLARA BORÇLAR
12.2,19 46.113.752 4.472.570
Ortaklara Borçlar
12.2, 19 40.213.473 166.000
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı İştiraklere Borçlar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
İşçiye Borçlar
19 587.295 1.111.024
Öteki Alakalı Taraflara Borçlar
19, 45 5.312.984 3.195.546
BAŞKA BORÇLAR
47.1 11.850.832 9.533.429
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 3.798 3.472
Tedavi Sarfiyatlarına Ait SGK’ya Borçlar
0 0
Öbür Çeşitli Borçlar
47.1 11.847.034 9.529.957
Başka Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
198.454.704 185.647.470
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
17.15 126.703.438 114.613.206
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
0 0
Matematik Karşılıklar – Net
17.15 6.183.552 5.228.606
Muallak Tazminat Karşılığı – Net
17.15 65.567.714 65.805.658
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net
0 0
Başka Teknik Karşılıklar – Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE GİBİSİ BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 36.290.104 25.351.657
Ödenecek Vergi ve Fonlar
11.343.195 12.416.711
Ödenecek Toplumsal Güvenlik Kesintileri
8.110.295 3.060.614
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Yahut Taksitlendirilmiş Vergi Ve Başka Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Başka Vergi ve Gibisi Yükümlülükler
0 0
Devir Karı Vergi ve Öteki Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 37.371.314 56.584.492
Periyot Karının Peşin Ödenen Vergi ve Öteki Yükümlülükleri (-)
35 -20.534.700 -46.710.160
Başka Vergi ve Gibisi Yükümlülük Karşılıkları
0 0
ÖTEKİ RİSKLERE AİT KARŞILIKLAR
23.2 21.229.738 25.923.723
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Toplumsal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Sarfiyatları Karşılığı
23.2 21.229.738 25.923.723
GELECEK AYLARA İLİŞKİN GELİRLER VE SARFİYAT TAHAKKUKLARI
2.20, 19 17.671.361 3.376.366
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.685.299 2.011.993
Masraf Tahahkkukları
19 14.984.007 1.362.318
Gelecek Aylara İlişkin Başka Gelirler
19 2.055 2.055
ÖBÜR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 5.481.682 4.803.637
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Öbür Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 5.481.682 4.803.637
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
627.640.025 540.622.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 32.772.940 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 54.377.933 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -21.604.993 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Öbür Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Başka Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Başka Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 19.543.986.311 17.440.885.677
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 19.543.986.311 17.440.885.677
Başka Temel Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Öteki Temel Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
BAĞLI TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı İştiraklere Borçlar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Çalışana Borçlar
0 0
Öbür Alakalı Taraflara Borçlar
0 0
BAŞKA BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Masraflarına Ait SGK’ya Borçlar
0 0
Öbür Çeşitli Borçlar
0 0
Öbür Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.120.187.867 911.877.052
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
0 0
Matematik Karşılıklar – Net
17.15 1.090.502.803 886.410.338
Muallak Tazminat Karşılığı – Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net
0 0
Öteki Teknik Karşılıklar – Net
2.20, 17.15 29.685.064 25.466.714
ÖBÜR YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
10.697.096 10.470.942
Ödenecek Öteki Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Yahut Taksitlendirilmiş Vergi Ve Başka Yükümlülükler
0 0
Başka Borç ve Masraf Karşılıkları
10.697.096 10.470.942
BAŞKA RİSKLERE AİT KARŞILIKLAR
22 14.053.636 11.934.859
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 14.053.636 11.934.859
Toplumsal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA İLİŞKİN GELİRLER VE SARFİYAT TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Masraf Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara İlişkin Öbür Gelirler
0 0
ÖTEKİ UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Başka Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.721.697.850 18.375.168.530
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 837.095 837.095
Pay Senedi İhraç Primleri
0 0
Pay Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Başka Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
92.132.829 -1.755.284
Yasal Yedekler
15.2 54.794.243 36.132.751
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Fevkalâde Yedekler
15.2 80.922.342 8.353.990
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -34.046.530 -39.141.204
Başka Kar Yedekleri
15.2 -9.548.720 -7.112.315
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZİYANLARI (-)
-19.587 -19.587
NET PERİYOT KARI/ZARARI
113.451.715 191.229.844
Devir Net Karı
113.451.715 191.229.844
Periyot Net Ziyanı ( -)
0 0
Dağıtıma Bahis Olmayan Devir Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
386.402.052 370.292.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
21.735.739.927 19.286.083.078

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
36.640.987 34.887.201 18.404.117 17.841.524
Kazanılmış Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
36.640.987 34.887.201 18.404.117 17.841.524
Yazılan Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
24 39.931.270 40.939.734 15.451.474 20.915.132
Brüt Yazılan Primler (+)
24 42.590.685 42.092.027 16.821.494 21.677.461
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.659.415 -1.152.293 -1.370.020 -762.329
SGK’ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -3.290.283 -6.052.533 2.952.643 -3.073.608
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -4.518.335 -6.614.957 2.616.272 -3.506.006
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
47.4 1.228.052 562.424 336.371 432.398
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Hissesi (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Kısımdan Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Başka Teknik Gelirler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Başka Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Öteki Teknik Gelirlerde Reasürör Hissesi (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK SARFİYAT (-)
-34.542.064 -35.409.431 -16.288.785 -16.586.330
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.965.304 -4.429.556 -677.726 -1.907.183
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
-3.010.197 -3.256.751 -1.106.067 -1.522.110
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-3.487.730 -3.340.950 -1.272.900 -1.529.509
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Hissesi (+)
477.533 84.199 166.833 7.399
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 1.044.893 -1.172.805 428.341 -385.073
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.193.893 -1.018.705 488.505 -452.523
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
-149.000 -154.100 -60.164 67.450
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0 0 0
Öteki Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-386.201 -329.199 -154.157 -169.133
Faaliyet Sarfiyatları (-)
31 -32.187.513 -30.645.428 -15.453.919 -14.504.766
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Hissesi (+)
0 0 0 0
Başka Teknik Sarfiyatlar (-)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

BorsaSpor Tayt ModelleriÜmraniye Gündem Haber
https://meskhaber.com/
uluslararası evden eve nakliyat
xerox fotokopi makinesi - konica minolta fotokopi makinesi - medikal maske üreticileri - Pencere Korkuluğu - Sfero Döküm - tiny house konaklama - ertuğrul doğan