ÜlkeKültür.com

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

0 4

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2019 Evvelki Periyot 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT GİBİSİ VARLIKLAR
2.12, 14 682.996.364 631.233.563
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 421.843.614 388.908.441
Verilen Çekler Ve Ödeme Buyrukları (-)
2.12, 14 -125.315 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Başka Nakit ve Nakit Gibisi Varlıklar
2.12, 14 261.278.065 242.325.122
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 1.047.631.594 843.339.644
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 53.596.134 58.068.689
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Emelli Finansal Varlıklar
4, 11.4 128.048.514 89.878.939
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine İlişkin Finansal Yatırımlar
4, 11.4 865.986.946 695.392.016
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Bedel Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 60.207.315 48.090.782
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 37.876.601 33.872.232
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 22.330.714 14.218.550
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
ALAKALI TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 282.441 1.585.758
Ortaklardan Alacaklar
12.2 259.511 20.221
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı İştiraklerden Alacaklar
12.2 17.015 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Çalışandan Alacaklar
5.915 9.533
Öteki Alakalı Taraflardan Alacaklar
45 0 1.556.004
Bağlı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Bağlantılı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Bağlı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
ÖTEKİ ALACAKLAR
601.291 721.711
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
64.099 64.099
Başka Çeşitli Alacaklar
291.689 412.109
Öbür Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Öteki Alacaklar
245.503 245.503
Kuşkulu Başka Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA İLİŞKİN MASRAFLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
75.989.363 45.212.452
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 42.116.780 37.123.339
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
15.295.735 4.434.797
Gelecek Aylara İlişkin Başka Giderler
18.576.848 3.654.316
BAŞKA CARİ VARLIKLAR
45, 47.1 1.445.672 843.279
Gelecek Aylar Gereksinimi Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
45,47.1 963.326 307.928
Çalışana Verilen Avanslar
482.346 535.351
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Öbür Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Başka Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.869.154.040 1.571.027.189
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

TEMEL FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 19.718.877.560 17.605.298.437
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 174.386.794 163.943.945
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 19.544.490.766 17.441.354.492
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAĞLANTILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı İştiraklerden Alacaklar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
İşçiden Alacaklar
0 0
Başka Bağlı Taraflardan Alacaklar
0 0
Bağlantılı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Alakalı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Alakalı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
ÖBÜR ALACAKLAR
12.1 16.213 24.231
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 16.213 24.231
Öteki Çeşitli Alacaklar
0 0
Öbür Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Öbür Alacaklar
0 0
Kuşkulu Öteki Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.868.012 2.868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
45.2 2.000.000 2.000.000
Bağlı İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara İlişkin Finansal Yatırımlar
0 0
Başka Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Kıymet Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 59.302.933 29.677.879
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller Kıymet Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Gayeli Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 10.725.562 12.217.595
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 19.545.323 19.598.506
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 0
Öbür Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 28.468.079 28.709.148
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 35.381.055 0
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -36.538.821 -30.847.370
Maddi Varlıklara Ait Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 57.048.711 49.560.983
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Periyoda İlişkin Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Başka Maddi Olmayan Varlıklar
8 87.537.419 73.999.388
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -49.514.179 -43.277.201
Maddi Olmayan Varlıklara Ait Avanslar
8 19.025.471 18.838.796
GELECEK YILLARA İLİŞKİN MASRAFLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
832.073 1.237.812
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara İlişkin Öteki Giderler
832.073 1.237.812
BAŞKA CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 25.517.875 26.384.809
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar Muhtaçlığı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 25.517.875 26.384.809
Öteki Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Öbür Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Başka Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
19.864.463.377 17.715.052.163
TOPLAM VARLIKLAR
21.733.617.417 19.286.079.352
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 2.920.593 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 6.241.475 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -3.320.882 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Öbür Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Öteki Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Başka Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 298.408.984 281.513.628
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 31.781.102 21.131.197
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 266.469.549 260.236.678
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.333 145.753
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
ALAKALI TARAFLARA BORÇLAR
12.2,19 46.356.768 4.472.570
Ortaklara Borçlar
12.2,19 40.213.473 166.000
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı İştiraklere Borçlar
12.2 341.825 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
İşçiye Borçlar
19 445.925 1.111.024
Öteki Bağlantılı Taraflara Borçlar
19, 45 5.355.545 3.195.546
BAŞKA BORÇLAR
4, 19, 47.1 11.268.753 9.510.472
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 3.798 3.472
Tedavi Sarfiyatlarına Ait SGK’ya Borçlar
0 0
Öbür Çeşitli Borçlar
47.1 11.264.955 9.507.000
Öbür Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
198.454.704 185.647.470
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
17.15 126.703.438 114.613.206
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
0 0
Matematik Karşılıklar – Net
17.15 6.183.552 5.228.606
Muallak Tazminat Karşılığı – Net
17.15 65.567.714 65.805.658
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net
0 0
Öbür Teknik Karşılıklar – Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE GİBİSİ BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 32.762.761 25.351.301
Ödenecek Vergi ve Fonlar
10.699.820 12.416.355
Ödenecek Toplumsal Güvenlik Kesintileri
5.897.301 3.060.614
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Yahut Taksitlendirilmiş Vergi Ve Öbür Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Öbür Vergi ve Gibisi Yükümlülükler
0 0
Devir Karı Vergi ve Başka Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 36.700.340 56.584.492
Devir Karının Peşin Ödenen Vergi ve Başka Yükümlülükleri (-)
35 -20.534.700 -46.710.160
Öbür Vergi ve Gibisi Yükümlülük Karşılıkları
0 0
ÖBÜR RİSKLERE AİT KARŞILIKLAR
23.2 18.898.480 25.923.723
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Toplumsal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Sarfiyatları Karşılığı
23.2 18.898.480 25.923.723
GELECEK AYLARA İLİŞKİN GELİRLER VE MASRAF TAHAKKUKLARI
2.20, 19 17.639.878 3.376.366
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.685.299 2.011.993
Sarfiyat Tahahkkukları
19 14.952.524 1.362.318
Gelecek Aylara İlişkin Öteki Gelirler
19 2.055 2.055
BAŞKA KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 4.272.237 4.803.637
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Başka Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 4.272.237 4.803.637
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
630.983.158 540.599.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 30.382.498 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 51.814.404 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -21.431.906 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Öbür Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Başka Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Öbür Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 19.543.986.311 17.440.885.677
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 19.543.986.311 17.440.885.677
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
BAĞLANTILI TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı İştiraklere Borçlar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Çalışana Borçlar
0 0
Başka Bağlı Taraflara Borçlar
0 0
ÖBÜR BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Masraflarına Ait SGK’ya Borçlar
0 0
Öbür Çeşitli Borçlar
0 0
Başka Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.120.187.867 911.877.052
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
0 0
Matematik Karşılıklar – Net
17.15 1.090.502.803 886.410.338
Muallak Tazminat Karşılığı – Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net
0 0
Öbür Teknik Karşılıklar – Net
2.20, 17.15 29.685.064 25.466.714
ÖBÜR YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
47.1 10.613.576 10.470.942
Ödenecek Öteki Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Yahut Taksitlendirilmiş Vergi Ve Öbür Yükümlülükler
0 0
Öbür Borç ve Masraf Karşılıkları
47.1 10.613.576 10.470.942
ÖBÜR RİSKLERE AİT KARŞILIKLAR
22 14.053.636 11.934.859
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 14.053.636 11.934.859
Toplumsal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA İLİŞKİN GELİRLER VE MASRAF TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Masraf Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara İlişkin Başka Gelirler
0 0
ÖTEKİ UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Öbür Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.719.223.888 18.375.168.530
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 837.095 837.095
Pay Senedi İhraç Primleri
0 0
Pay Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Öbür Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
92.132.829 -1.755.284
Yasal Yedekler
15.2 54.794.243 36.132.751
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Fevkalâde Yedekler
15.2 80.922.342 8.353.990
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -34.046.530 -39.141.204
Başka Kar Yedekleri
15.2 -9.548.720 -7.112.315
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZİYANLARI (-)
0 0
NET DEVİR KARI/ZARARI
110.440.447 191.229.844
Devir Net Karı
110.440.447 191.229.844
Devir Net Ziyanı ( -)
0 0
Dağıtıma Bahis Olmayan Devir Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
383.410.371 370.311.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
21.733.617.417 19.286.079.352

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
36.640.987 34.887.201 18.404.117 17.841.524
Kazanılmış Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
36.640.987 34.887.201 18.404.117 17.841.524
Yazılan Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
24 39.931.270 40.939.734 15.451.474 20.915.132
Brüt Yazılan Primler (+)
24 42.590.685 42.092.027 16.821.494 21.677.461
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.659.415 -1.152.293 -1.370.020 -762.329
SGK’ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -3.290.283 -6.052.533 2.952.643 -3.073.608
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 -4.518.335 -6.614.957 2.616.272 -3.506.006
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
47.4 1.228.052 562.424 336.371 432.398
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Hissesi (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Kısımdan Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Başka Teknik Gelirler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Öteki Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Başka Teknik Gelirlerde Reasürör Hissesi (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK MASRAF (-)
-32.438.198 -35.409.431 -15.159.352 -16.586.330
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.965.304 -4.429.556 -677.726 -1.907.183
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
-3.010.197 -3.256.751 -1.106.067 -1.522.110
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-3.487.730 -3.340.950 -1.272.900 -1.529.509
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Hissesi (+)
477.533 84.199 166.833 7.399
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 1.044.893 -1.172.805 428.341 -385.073
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.193.893 -1.018.705 488.505 -452.523
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
-149.000 -154.100 -60.164 67.450
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0 0 0
Öbür Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-386.201 -329.199 -154.157 -169.133
Faaliyet Sarfiyatları (-)
31 -30.083.647 -30.645.428 -14.324.486 -14.504.766
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Hissesi (+)
0 0 0 0
Öteki Teknik Masraflar (-)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

BorsaSpor Tayt ModelleriÜmraniye Gündem Haber
https://meskhaber.com/
uluslararası evden eve nakliyat
xerox fotokopi makinesi - konica minolta fotokopi makinesi - medikal maske üreticileri - Pencere Korkuluğu - Sfero Döküm - tiny house konaklama - ertuğrul doğan